Blog

제목 최종 글 날짜
공지 XE1 신규 보안 취약점 신고 포상제 종료 안내   2019.10.23
공지 [중요!] Object 클래스의 이름 변경 안내(PHP 7.2 버전 호환성) [6] 2020.03.31 by 세걸 2017.11.27
[보안패치] XE 1.11.6 버전 배포 안내 [1] 2019.10.23 by XE 2019.10.22
[보안패치] XE 1.11.5 버전 배포 안내 [5] 2019.06.01 by 레오리오 2019.04.02
[보안패치] XE 1.11.4 버전 배포 안내   2019.03.26
[보안패치] XE 1.11.3 버전 배포 안내 [2] 2019.03.26 by XE 2019.03.25
XE 1.11.1 버전 배포 안내 file   2018.10.17
[보안패치] XE 1.11.0 버전 배포 안내 [3] 2018.10.11 by gu곰 2018.10.10
[중요-수정] XE 1.11.0 버전의 중요 변경사항 안내 (최종 수정: 2018년 10월 08일 19시 18분) [1] file 2018.10.10 by gu곰 2018.09.19
XE Core 1.9.7 배포 안내   2018.06.07
[보안패치] XE 1.9.0 배포 안내 (PHP 7.2 호환성 개선) [12] 2017.12.04 by XE 2017.11.30
[보안패치] XE 1.8.26 배포 안내   2016.10.10
XE 1.8.25 배포 안내 [1] 2016.09.24 by 에릭리카드 2016.09.23
[보안패치] XE 1.8.24 배포 안내 [3] 2016.12.30 by 재윤이 2016.08.05
[보안 패치] XE 1.8.23 배포 안내 [3] 2016.08.05 by gu곰 2016.08.02
XE 1.8.21 배포 안내 [2] 2016.06.25 by bncPlan 2016.06.16
XE 1.8.20 배포 안내 [2] 2016.05.28 by kjmedi626 2016.05.16
XE 1.x 프로젝트 Github 이슈 정리에 대한 안내 [8] 2016.05.05 by 독도2005 2016.05.02
[보안패치] XE 1.8.19 배포 안내 [3] 2016.04.25 by 별이엄마 2016.04.15
XE 1.8.18 배포 안내   2016.03.08
XE 1.8.17 배포 안내 [1] 2016.03.08 by neostream 2016.02.19